Regulamin Dieta-Na-Zamowienie.pl

 

1. Oświadczenie o akceptacji regulaminu.

Składając zamówienie w Serwisie Dieta-Na-Zamowienie.pl, zwanym dalej Dieta-Na-Zamowienie.pl, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

 

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Dieta-Na-Zamowienie.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet usługi cateringu dietetycznego w formie przygotowywanych zestawów posiłkowych lub zestawów soków. Informacje o ofercie znajdują się na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl.
 2. Klientem Dieta-Na-Zamowienie.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, posiadające adres dostawy
  a. w 1. strefie dostawy, obejmującej miasto stołeczne Warszawę oraz miejscowość Jabłonna,
  b. w 2. strefie dostawy, obejmującej miejscowości: Józefów, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Łomianki, Marki, Piaseczno, Piastów, Sulejówek, Ząbki, Zielonka oraz miejscowości bezpośrednio graniczące z miastem stołecznym Warszawa,
  c. w 3. strefie dostawy, obejmującej miejscowości: Halinów, Karczew, Kobyłka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Wołomin oraz lokalizacje nie wymienione w punktach a i b powyżej, a znajdujące się w linii prostej do 20 km od skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich w Warszawie.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Dieta-Na-Zamowienie.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Do dokonywania zakupów w Dieta-Na-Zamowienie.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu, pod którymi możliwy będzie kontakt ze strony Dieta-Na-Zamówienie.pl.
 5. Klient, składając zamówienie poprzez formularz umieszczony na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych zestawów z Dieta-Na-Zamowienie.pl.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  a. dokonać wyboru zamawianego rodzaju diety,
  b. podać swoje imię, nazwisko, prawidłowy adres dostawy, poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
  c. dokonać wyboru sposobu płatności,
  d. w polu uwag podać co najmniej 2-godzinowy zakres czasowy możliwej dostawy.
 7. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji, mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety; w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości, Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 8. Właściciel Dieta-Na-Zamowienie.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Dieta-Na-Zamowienie.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 9. Wysłane przez Dieta-Na-Zamowienie.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.

 

3. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w zakresie niezrealizowanej części najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dostawę. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia.
 2. Zmiany dotyczące adresu dostawy będą przyjmowane najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym dostawę tylko w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia. Nowy adres dostawy musi spełniać warunki z par.2 ust.2. W przypadku zmiany strefy dostawy powodującej zwiększenie kosztu dostawy, Klient zobowiązany jest dokonać przelewu na konto wskazane w par.5 ust.1 w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem dostawy po zmianie adresu dostawy a wcześniej opłaconym kosztem dostawy. W przypadku zmiany strefy dostawy powodującej zmniejszenie kosztu dostawy, Klient zobowiązany jest podać numer konta, na który Dieta-Na-Zamowienie.pl dokona zwrotu nadpłaty lub też poinformować Dieta-Na-Zamowienie.pl, że nadpłata ma zostać zaliczona w poczet przyszłych zamówień.
 3. W przypadku zmian w zamówieniu powodujących zmniejszenie wartości zamówienia, Klient traci prawo do uzyskanych zniżek, w tym do promocyjnych cen za zamówienie większe niż jeden zestaw.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 4) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

 

4. Ceny zestawów.

 1. Wszystkie ceny zestawów zamieszczone na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Dostawa jest darmowa dla adresów dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawy i miejscowości Jabłonna, oraz płatna 10 zł z VAT w 2. strefie dostawy i 20 zł z VAT w 3. strefie dostawy zgodnie z par.2 ust.2.
 3. Cena podana przy każdej diecie oraz cena dostawy są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów i dostawy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub zmiany warunków akcji promocyjnych.
 5. Promocje w Dieta-Na-Zamowienie.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT; prośbę o fakturę VAT należy do nas skierować wraz z zamówieniem.

 

5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Dieta-Na-Zamowienie.pl. Zamówienie jest opłacone po otrzymaniu przez Dieta-Na-Zamowienie.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Dieta-Na-Zamowienie.pl prowadzone w Deutsche Bank o numerze 49 1910 1048 2788 4125 4620 0001.
 2. W przypadku skorzystania z promocyjnej ceny za większą liczbę zestawów, Klient zobligowany jest do dokonania płatności w pełnej wysokości za całość zamówienia zgodnie z ust. 1.
 3. W przypadku braku zapłaty zgodnie z ust. 2, Klienta za dostarczony zestaw obowiązuje cena bazowa, jak za zamówienie jednego zestawu.

 

6. Czas realizacji zamówienia.

 1. Zestawy zamawiane jednorazowo dostarczane są:
  a. przy zamówieniu złożonym i opłaconym zgodnie z par.5 ust.1 do godziny 15.00 – w najbliższym dniu roboczym po dniu następującym po dniu złożenia i opłacenia zamówienia,
  b. przy zamówieniu złożonym i opłaconym zgodnie z par.5 ust.1 po godzinie 15.00 – w najbliższym dniu roboczym po dniu wymienionym w punkcie a powyżej.
 2. Zestawy zamawiane na dostawy tygodniowe lub dłuższe dostarczane są począwszy od dnia roboczego zgodnie z ust.1, chyba że Klient zażyczy sobie późniejszy dzień rozpoczęcia dostarczania zestawów.
 3. Przy zestawach obejmujących weekendy, Klient otrzymuje w piątek 3 zestawy – na piątek, sobotę i niedzielę.
 4. Przy zestawach obejmujących kilka dni, w przypadku wystąpienia dni ustawowo wolnych od pracy poza sobotami i niedzielami:
  a. przy zestawach obejmujących weekendy, Klient otrzymuje zestawy na dni wolne od pracy ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dni wolne od pracy,
  b. przy zestawach nie obejmujących weekendów, Klient otrzymuje zestawy w kolejnych dniach roboczych, aby ich liczba była zgodna z zamówieniem.
  Klient może poinformować Dieta-Na-Zamowienie.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dostawę, że chce zmienić warunki wynikające z powyższych punktów a lub b.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zestawem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i zwrócić zestaw kurierowi. Protokół szkody przesłany do Dieta-Na-Zamowienie.pl ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 6. W przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w ustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym) – Dieta-Na-Zamowienie.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez Klienta zestawy.
 7. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Dieta-Na-Zamowienie.pl, Dieta-Na-Zamowienie.pl zobowiązuje się zrealizować dostawę w innym uzgodnionym z Klientem terminie.

 

7. Reklamacje.

 1. Dieta-Na-Zamowienie.pl zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Klienta rzeczy bez wad.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@Dieta-Na-Zamowienie.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Dieta-Na-Zamowienie.pl zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez Klienta ceny reklamowanego zestawu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Dieta-Na-Zamowienie.pl produkty do wyboru. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem reklamowych produktów (paczka ekonomiczna), Dieta-Na-Zamowienie.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 8.

 

8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Dieta-Na-Zamowienie.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia lub też pisemnego oświadczenia, wysłanego na adres korespondencyjny firmy (dietetyczki.pl, ul. Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa) – w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Dieta-Na-Zamowienie.pl informacji o powyższym numerze rachunku.
 2. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Dieta-Na-Zamowienie.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych właściciela rachunku (imię, nazwisko) lub błędnego numeru konta.

 

9. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Dieta-Na-Zamowienie.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Dieta-Na-Zamowienie.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Dieta-Na-Zamowienie.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Dieta-Na-Zamowienie.pl w celu informowania Klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Dieta-Na-Zamowienie.pl lub oferowanych przez właściciela Serwisu Dieta-Na-Zamowienie.pl.
 4. Klienci Dieta-Na-Zamowienie.pl maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

10. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Finoco Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 11/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000475129, numer NIP 1132868658, numer Regon 146854186.
 2. Zdjęcia produktów prezentowane na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta e-mail lub telefonu kontaktowego Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
 6. Dieta-Na-Zamowienie.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Dieta-Na-Zamowienie.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Finoco Sp. z o.o. Sp. K. lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 9. Dieta-Na-Zamowienie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dieta-Na-Zamowienie.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17. Sierpnia 2015. roku.