Regulamin Dieta-Na-Zamowienie.pl

 

1. Oświadczenie o akceptacji regulaminu.

Składając zamówienie w Serwisie Dieta-Na-Zamowienie.pl, zwanym dalej Dieta-Na-Zamowienie.pl, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

 

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Dieta-Na-Zamowienie.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet usługi cateringu dietetycznego w formie przygotowywanych zestawów posiłkowych lub zestawów soków. Informacje o ofercie znajdują się na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl.
 2. Klientem Dieta-Na-Zamowienie.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, posiadające adres dostawy w strefie dostawy, obejmującej miasto stołeczne Warszawę oraz miejscowości do niego przylegające 
 3. Do dokonywania zakupów w Dieta-Na-Zamowienie.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu, pod którymi możliwy będzie kontakt ze strony Dieta-Na-Zamówienie.pl.
 4. Klient, składając zamówienie poprzez formularz umieszczony na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych zestawów z Dieta-Na-Zamowienie.pl.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  a. dokonać wyboru zamawianego rodzaju diety,
  b. podać swoje imię, nazwisko, prawidłowy adres dostawy, poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
  c. dokonać wyboru sposobu płatności,
 6. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji, mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety; w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości, Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 7. Właściciel Dieta-Na-Zamowienie.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług Dieta-Na-Zamowienie.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 8. Wysłane przez Dieta-Na-Zamowienie.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.

 

3. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować (w zakresie niezrealizowanej części) najpóźniej do godziny 10.00 na 2 dni robocze przed planowaną realizacją. Zgłoszenie zmian możliwe jest w formie telefonicznej lub w formie wiadomości email wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia.
 2. Zmiany dotyczące adresu dostawy będą przyjmowane najpóźniej do godziny 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę tylko w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia. Nowy adres dostawy musi spełniać warunki z par.2 ust.2.
 3. W przypadku zmian w zamówieniu powodujących zmniejszenie wartości zamówienia, Klient traci prawo do uzyskanych zniżek, w tym do promocyjnych cen za zamówienie na konkretną, większą ilość dni. Przykładowo: zmniejszając zamówienie z 20 do 10 dni podstawą do rozliczenia będzie cena zestawu przy zamówieniu na okres 10 dni   
 4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrot środków za niewykorzystane dni wykupionego pakietu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elekroniczną na adres zamowienia@dieta-na-zamowienie.pl. Dostawy zostaną wstrzymane 2 dni robocze od daty otrzymania oświadczenia. Rozliczenie niewykorzystanych środków odbędzie się przy uwzględnieniu zapisów punktu nr 3 ninijeszego paragrafu 

 

4. Ceny zestawów.

 1. Wszystkie ceny zestawów zamieszczone na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Dostawa jest darmowa dla adresów dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawy oraz miescowości do niego przylegających.
 3. Cena podana przy każdej diecie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów i dostawy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub zmiany warunków akcji promocyjnych.
 5. Promocje w Dieta-Na-Zamowienie.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT; prośbę o fakturę VAT należy do nas skierować wraz z zamówieniem.

 

5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Dieta-Na-Zamowienie.pl. Zamówienie jest opłacone po otrzymaniu przez Dieta-Na-Zamowienie.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Dieta-Na-Zamowienie.pl
 2. W przypadku skorzystania z promocyjnej ceny za większą liczbę zestawów, Klient zobligowany jest do dokonania płatności w pełnej wysokości za całość zamówienia zgodnie z ust. 1.

 6. Czas realizacji zamówienia.

 1. Zestawy zamawiane jednorazowo dostarczane są:
  a. przy zamówieniu złożonym i opłaconym zgodnie z par.5 ust.1  – w 2-gim dniu roboczym następującym po dniu złożenia i opłacenia zamówienia
 2. Zestawy zamawiane na dostawy tygodniowe lub dłuższe dostarczane są począwszy od dnia roboczego zgodnie z ust.1, chyba że Klient zażyczy sobie późniejszy dzień rozpoczęcia dostarczania zestawów.
 3. Zestawy "na weekend" (sobota + niedziela) dostarczane są w sobotę rano.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zestawem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i zwrócić zestaw kurierowi. Protokół szkody przesłany do Dieta-Na-Zamowienie.pl ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 5. W przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w ustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym, brak dostępu do miejsca docelowego itp) – Dieta-Na-Zamowienie.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez Klienta zestawy.
 6. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Dieta-Na-Zamowienie.pl, Dieta-Na-Zamowienie.pl zobowiązuje się zrealizować dostawę w innym uzgodnionym z Klientem terminie.

 

7. Reklamacje.

 1. Dieta-Na-Zamowienie.pl zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Klienta rzeczy bez wad.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres zamowieniat@Dieta-Na-Zamowienie.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Dieta-Na-Zamowienie.pl zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez Klienta ceny reklamowanego zestawu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Dieta-Na-Zamowienie.pl produkty do wyboru. 

 

8. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Dieta-Na-Zamowienie.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Dieta-Na-Zamowienie.pl informacji o powyższym numerze rachunku.
 2. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Dieta-Na-Zamowienie.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych właściciela rachunku (imię, nazwisko) lub błędnego numeru konta.

 

9. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Dieta-Na-Zamowienie.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Dieta-Na-Zamowienie.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Dieta-Na-Zamowienie.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INTERSET LLC SP. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Ewy 1, kod pocztowy 03-641, adres e-mail: zamowienia@dieta-na-zamowienie.pl , tel. 501 200 301
 • Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO i w celu realizacji złożonego zamówienia.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu złożenia zamówienia.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą INTERSET LLC SP. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Ewy 1, kod pocztowy 03-641, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741624, numer NIP 5242869773, numer Regon 380847621.
 2. Zdjęcia produktów prezentowane na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Dieta-Na-Zamowienie.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta e-mail lub telefonu kontaktowego Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
 6. Dieta-Na-Zamowienie.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Dieta-Na-Zamowienie.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby  INTERSET LLC SP. K. lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 9. Dieta-Na-Zamowienie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Dieta-Na-Zamowienie.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach internetowych Dieta-Na-Zamowienie.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2018. roku.